Privacy beleid

De welzijnsadviseur gaat altijd zorgvuldig om met uw privacy.
Hulpverlenings- of coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Sociaal werkers bespreken
geen privégegevens met anderen, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven. In
bepaalde groepen en cursussen worden afspraken gemaakt over vertrouwelijk omgaan
met informatie.
Van hulpverlenings-, coachings- en begeleidingstrajecten worden NAWgegevens,
plannen, afspraken en voortgangsverslagen digitaal geregistreerd in een persoonlijk
dossier.
**WELZIJN OP RECEPT** houdt zich aan de AVG. In onderstaand privacystatement leest
u wat dat voor u betekent.


Privacy Statement **Welzijn op Recept**

Dit is het Privacy Statement van **WELZIJN OP RECEPT**. Om u goed van dienst te zijn
en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt **WELZIJN OP
RECEPT** uw persoonsgegevens.
**WELZIJN OP RECEPT** vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens erg
belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij **WELZIJN OP RECEPT** veilig zijn
en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft **Welzijn op Recept** een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij
van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw
gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf
kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die uw persoon of die van uw kind(eren) jonger
dan 16 jaar betreffen. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u
als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt.
Volgt u, of uw kind(eren) jonger dan 16 jaar, een persoonlijk dienst of
hulpverleningstraject dan verwerken wij gegevens die nodig zijn voor het bereiken van
de persoonlijke doelstelling.
Ook als u de website van **WELZIJN OP RECEPT** bezoekt, verstrekt u ons in sommige
gevallen persoonsgegevens in de vorm van een IP-adres (het adres waarmee uw
computer op het internet te vinden is)
Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met **WELZIJN
OP RECEPT** worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip
verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen,
verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die **WELZIJN OP
RECEPT** van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het
kader van haar dienstverlening

Van wie verwerkt **Welzijn op Recept** persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van **WELZIJN OP
RECEPT** bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer
vrijwilligers en bewoners die gebruik maken van dienst en hulpverlening van
**WELZIJN OP RECEPT** . Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen
van klanten, leveranciers of samenwerkingspartners van **WELZIJN OP RECEPT**.
Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers of
klanten aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om hen
hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers en/of
klanten geven. Zij weten zo precies hoe **WELZIJN OP RECEPT** omgaat met hun
persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is **WELZIJN OP
RECEPT**, gevestigd aan Crooswijksesingel 50b, 3034 CJ Rotterdam. **WELZIJN OP
RECEPT** beslist formeel-juridisch of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze

Waarvoor gebruikt **Welzijn op Recept** uw persoonsgegevens?

**WELZIJN OP RECEPT** mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij
daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het
verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
 uw toestemming;
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst;
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te
komen;
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van
uw gezondheid; en
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van de
doelstellingen van **WELZIJN OP RECEPT**, waarbij uw belang niet prevaleert.
**WELZIJN OP RECEPT** verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte
en effectieve hulp en dienstverlening en bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader
van het uitvoeren van gemeentelijke welzijnstaken.
Welzijnstaken in het kader van de volgende wetten:
• De WMO
Hieronder vallen persoonsgegevens voor het volgen van groepsactiviteiten, gegevens
over uw hulpvraag voor vrijwilligersdiensten, gegevens om u als vrijwilliger
te registreren en te ondersteunen, gegevens bij individuele trajecten in het kader van
hulp en dienstverlening.
• De Jeugdwet
Hieronder vallen persoonsgegevens in het kader van individuele hulp en dienstverlening
via het Schoolmaatschappelijk werk en persoonsgegevens in het kader van Jongeren
Coachingtrajecten
• De Leerplichtwet
Hieronder vallen persoonsgegevens in het kader van dienstverlening Preventie
Voortijdig Schooluitval.
• De Participatiewet
Hieronder vallen persoonsgegevens in het kader van “de Tegenprestatie

Hoe gaat **Welzijn op Recept**met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Iedere
medewerker van **WELZIJN OP RECEPT** is daarom tot geheimhouding verplicht. Ook
derden die door **WELZIJN OP RECEPT** zijn ingehuurd om werkzaamheden te
verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden
op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die
inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht. Met derden die
betrokken zijn bij gegevensverwerking heeft **WELZIJN OP RECEPT** een
verwerkersovereenkomst waarin geheimhouding en veiligheidseisen overeen gekomen
zijn.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet
bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe
dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of
onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij
de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft
**WELZIJN OP RECEPT** passende technische en organisatorische maatregelen. Wij
verwerken persoonsgegevens in een registratiesysteem wat beveiligd is volgens de
veiligheidsnorm NEN7510. Wij verzenden alleen geanonimiseerde persoonsgegevens
via e-mail en beperken dit tot een minimum. Momenteel werken wij aan het verkrijgen
van een beveiligd emailsysteem voor persoonsgegevens. Wij nemen voortdurend
beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te voorkomen.
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen **WELZIJN OP
RECEPT** niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin
klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep
medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden
dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming
van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens
voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk
weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere
medewerker van **WELZIJN OP RECEPT** is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit
geldt ook voor derden die door **WELZIJN OP RECEPT** zijn ingehuurd of anderszins
zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het
uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot
geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een
geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

**WELZIJN OP RECEPT** bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
doelen waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang
bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel
verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk
verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
Voor jongeren onder 12 jaar vragen wij toestemming hiervoor aan de
ouder(s)/verzorger(s). Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar vragen we aan de jongere en
diens ouder(s)/verzorger(s) toestemming.
**WELZIJN OP RECEPT** kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op
basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of
bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend **WELZIJN OP RECEPT** haar
medewerking.

Persoonlijk contact met **Welzijn op Recept**

Veel contacten tussen u en **WELZIJN OP RECEPT** verlopen telefonisch, via
formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen
we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via
www.**Welzijn op Recept**.nl contact met **WELZIJN OP RECEPT**. Ook sms en
chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via
brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen
maar ook van **WELZIJN OP RECEPT**. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons
doorgeeft, kunnen door **WELZIJN OP RECEPT** worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw
vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze
dienstverlening te verbeteren.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele
telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. **WELZIJN OP RECEPT** houdt IPadressen bij om u te behoeden voor internetfraude.
De website werkt met cookies. Bij de website van **WELZIJN OP RECEPT** is dit een
verzameling van anonieme gegevens over de wijze waarop u de website van **WELZIJN
OP RECEPT** gebruikt, alleen ter verbetering van de vindbaarheid van de informatie
over **WELZIJN OP RECEPT** op de website.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van **WELZIJN OP RECEPT** worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de
indeling op onze website verder verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden
gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze
dienstverlening verder verbeteren. Met behulp van Hotjar registreren we hoe bezoekers
door de website van **WELZIJN OP RECEPT** klikken. Deze gegevens worden alleen
intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden alleen geanonimiseerd gebruikt voor
statistische analyses van bezoekgedrag.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op
uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Wij hebben
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Meer informatie over het gebruik van cookies via onze website vind u onderaan de
homepage van de website

Wat zijn uw rechten?

Wanneer **WELZIJN OP RECEPT** persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens
de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden
toegelicht.
Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
**WELZIJN OP RECEPT** verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan
u over onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens
verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en
hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven als u al op de hoogte bent van de
verwerking van uw gegevens of als een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een
onevenredige inspanning kost

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van **WELZIJN OP RECEPT** en wilt u zien welke persoonsgegevens van u
bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken
u dan aan te geven welke persoonsgegevens u graag wil ontvangen.

Recht op verbetering van gegevens

U heeft het recht om gegevens te verbeteren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Ook heeft u het recht de gegevens te veranderen als de gegevens niet relevant zijn voor
het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk
voorschrift door ons zijn verwerkt.
Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen
van een eventuele verbetering of verandering, tenzij dit onmogelijk is of van ons
onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld
wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben
ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens
onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde
gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te
bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op
beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en
niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake als u de juistheid van de gegevens betwist, als u
van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of
als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door **WELZIJN OP
RECEPT** onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door **WELZIJN OP RECEPT** kunt u
bezwaar maken als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het
nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde
gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op
gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer
u ons daarom verzoekt

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via
onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw
naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één
maand op uw verzoek.
Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die
manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon
verstrekken.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen
door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons
bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

Als u niet wilt dat **WELZIJN OP RECEPT** uw klikgedrag gebruikt om algemene
bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit instellen via onderstaande link.

Over dit privacy statement

**WELZIJN OP RECEPT** kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was
op 1-9-2018. De meest recente versie vindt u altijd op wor-schiedam.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact
met ons op:

Stg. DOCK
ndhaas@dock.nl
010 401 22 38